Polski English Deutsch

13 lipca 2024r.

Obecnie naszą stronę przegląda 1 osoba!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

STRONA ARCHIWALNA

SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ STRONĘ TUTAJ: [ZSKLESZCZEWO.PL]

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ESA-Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

RODO

 W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż Państwa dane są przechowywane zgodnie z ww. przepisami. Celem spełnienia wymogów RODO zamieszczamy następujący obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

dla rodziców/opiekunów prawnych

 

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie informuje, iż:

      1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Zespół Szkół w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo, reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej Administratorem.

       2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Barbara Kurasiak, e-mail: iod@zskleszczewo.pl.

       3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

      4. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na szkołę/przedszkole przez przepisy prawa.

    5. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczone na stronie internetowej szkoły: www.zskleszczewo.pl w celu promocji działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły/przedszkola oraz osiągnięć uczniów/wychowanków przedszkola.

     6. Szkoła/przedszkole promuje działalność dydaktyczno-wychowawczą na szkolnym profilu w serwisie społecznościowym Facebook, YouTube (informacje i zdjęcia z bieżącego życia szkoły/przedszkola, osiągnięcia uczniów/wychowanków)

     7. Wizerunek i dane osobowe wymienione w punktach 5 i 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia/wychowanka.

        8. W szkole/przedszkolu przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu:

1) Zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;

2)   Ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu
i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;

3)  Wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;

4)  Ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;

5)  Zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;

6)  Zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

        9.  Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach.

      10.  Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a następnie automatycznie kasowane przez system.

       11.  Wgląd w nagarnia mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

       12.  Posiada Pani/Pan prawo do:

1)  Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

2)  Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

3)  Przenoszenia danych,

4)  Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

5)  Cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

       13.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

       14.  Dane osobowe uczniów/wychowanków mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe, grupy uczniów promowanych do klasy programowo wyższej lub niepromowanych, grupy uczniów otrzymujących świadectwo z wyróżnieniem.

      15.  Dane osobowe uczniów/wychowanków i ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przez okres nauki w szkole/przedszkolu oraz archiwizować przez okres ustalony przepisami prawa.

 

Administrator Danych Osobowych

 KLAUZULA INFORMACYJNA:

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osoby upoważnionej przez rodzica:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodo SZKOŁA:

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodo PRZEDSZKOLE:

Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wniosek o udostępnienie danych: